معرفی عدد گویا

حجم فایل : 470.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا ریاضی پایه هشتم
معرفی عدد گویا معرفی اعداد گویا عدد گویا: عددی است که بتوان آن را بصورت یک کسر مانند نمایش داد که در آن صورت و مخرج اعداد صحیح هستند ولی مخرج هیچ گاه صفر نباشد.
همگی گویا هستند:

(بی معنی) تعریف نشده
نقطه نمایش یک عدد گویا بر روی محور اعداد: برای نشان دادن مکان اعداد گویا روی محور، ابتدا روی محور اعداد صحیح، هر واحد را به تعداد عدد مخرج کسر تقسیم می کنیم و سپس به تعداد عدد صورت در جهت مثبت یا منفی حرکت می کنیم.
قرینه اعداد گویا:
همانند اعداد صحیح، هر عدد گویا نیز دارای قرینه می باشند و فاصله هر عدد گویا و قرینه اش تا صفر برابر است.


نکته: هر عدد طبیعی، صحیح، کسری، مخلوط و اعشاری مثبت و منفی یک عدد گویا هستند.

تساوی کسرها به نقطه نمایش عدد گویای دقت کنید:
اگر هر یک از قسمت های کوچک را به دو بخش تقسیم کنیم


و این کار را بارها روی محورهای مختلف تکرار کنیم مکان نقطه A روی همه محورها با هم یکسان است.
یعنی:
نکته: اگر صورت و مخرج یک عدد گویا را در یک عدد غیر صفر ضرب کنیم. عدد گویای مساوی با آن به دست می آید.

بدست آوردن مقدار مجهول در عبارت های گویا (x). در یک عبارت کسری که دو عدد گویا بصورت تساوی قرار دارند همواره برای یافتن مقدار مجهول از طرفین و وسطین استفاده می کنیم:
مثال: در تساوی زیر مقدار x را حساب کنید.
مقایسه کسرها
الف)کسرهای مثبت
  اگر مخرج دو کسر برابر باشند، کسری بزرگتر است که صورتش بزرگتر باشد.
اگر صورت دو کسر برابر باشد، کسری بزرگتر است که مخرجش کوچکتر باشد
اگر صورت و مخرج مختلف باشد، ابتدا مخرج مشترک می گیریم و سپس
همانند قسمت های 1 و2 اقدام می کنیم  
ب) کسرهای منفی
اگر مخرج دو کسر برابر باشند، کسری بزرگتر است که صورتش کوچکتر باشد.
اگر صورت دو کسر برابر باشد، کسری بزرگتر است که مخرجش بزرگتر باشد
اگر صورت و مخرج مختلف باشد، ابتدا مخرج مشترک می گیریم و سپس
همانند قسمت های 1 و2 اقدام می کنیم
 
پایان...